Mesafeli Satış Sözleşmesi 

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 

Alıcı: Üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.gharmonie.com web sitesinde yer alan (buradan sonra “Web sitesi” olarak anılacaktır) ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

Satıcı: Web sitesinde bulunan ve online sistemde Alıcı’ya sunulan ürünlerin tedarikçisi olan 0926037016200017 mersis numaralı Bahçeşehir 2. Kısım mah. 12. Cad saygı yapı kooperatifi villa 8- no:10b Başakşehir / İstanbul Türkiye adresinde mukim GİZEM BAĞÇIVAN G’HARMONİE AROMATERAPİ Şti. unvanlı e-ticaret şirketini,

Ürün: Her birinin özellikleri online sistem üzerinde belirtilen ve Web sitesinde satışa sunulan ürünlerin her birini münferiden veya tamamını (ifadenin kullanım şekline göre), ifade eder. 

Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme de münferiden “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler. 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin Web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Sözleşme Satıcı tarafından Alıcı’ya Sipariş Teyidi gönderilmesi ile yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcıdan satın almış olduğu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. 

Sözleşme’nin onaylanabilmesi için Alıcı, Ürün’ü satın alabilmek için, Web sitesi ana sayfasında yer alan ifadeler üzerinde belirtilen adımları izlemeli, bundan sonra ise “Siparişi Onayla” seçeneğini tıklamalıdır. Bunun akabinde kendisine, Satıcı tarafından “Sipariş Teyidi” e- posta üzerinden gönderilecektir. Aynı şekilde, sipariş ve Satıcının stok durumuna göre, Alıcı ile siparişin onaylandığı bilgisi paylaşılacak, daha sonra Alıcının belirttiği adrese teslimat yapılmasının akabinde ise “Teslimat Onayı” e-posta üzerinden gönderilecektir. Alıcı’ya bahsedilen bilgilendirmelerin yapılabilmesi için, Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresinin tam ve doğru olması gerekmekte olup, bu husustaki sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir. 

4.BİLGİLENDİRMELER

Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve Web sitesinde uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Tarafları Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.  

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Web sitesi Üyelik Sözleşmelerinin, Kullanım Sözleşmesi’nin ve sair tüm sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusunun Ürün satışına ilişkin uyulması gereken yükümlülükler olduğunun bilincindedirler. 

Alıcı, işbu Sözleşmeyi akdettiği esnada hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu garanti etmektedir. 

Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.ÜRÜN’E İLİŞKİN HUSUSLAR

Ürün’ün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Satış Bedeli: Ürün’ün satış bedeli, Web sitesi üzerinde ürün özellikleri sekmesinde belirtilen bedeldir. Bu bedele, KDV dâhil olup, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe kargo ücreti dâhil değildir. Fiyat ve ödemeye ilişkin diğer tüm hususlar, işbu Sözleşme’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir. 

Ödeme Şekli ve Planı: Alıcı, Web sitesinden aldığı Ürün’ün bedelini, işbu Sözleşmede belirtilen ödeme yöntemi ile ödeyecek olup, bu ödemeler için Satıcı, satışını gerçekleştirmiş tüm Ürün’ler için Ürün’ün satın alınma tarihinden itibaren 1-5 iş günü içinde Alıcı’ya faturalandıracak, bu fatura, Ürün ile Alıcı’ya gönderilecektir. 

Ürün’ün özellikleri: Ürün’ün cinsi ve türü, marka/modeli, miktarı, rengi, Satıcı tarafından Web sitesinde belirtilmiş şekilde olup, Satıcının belirtmiş olduğu Ürün’e ilişkin tüm bilgilendirmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

Teslimat Bilgileri: Ürün, Alıcı’nın işbu Sözleşme akdedildiği esnada seçtiği teslimat adresine, Satıcı tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığı ile gönderilecektir. Teslimata ilişkin sair hususlar, işbu Sözleşme’nin 9. maddesinde düzenlenmiştir. 

6.FATURA

İşbu Sözleşme’nin 5. maddesine göre düzenlenmiş ve Alıcı’ya gönderilmiş olan fatura, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı ile bu maddeye göre adına fatura düzenlenen kişi aynı kişi olmalıdır. Satıcı, mevzuata uygun olmak ve Alıcı’nın haklarına halel getirmemek kaydıyla, e-fatura ve e-arşiv gibi farklı usullerin uygulanmasına karar verebilir. Bu durum, Alıcı’ya sipariş öncesinde bildirilir. 

7.SİPARİŞE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Siparişin gereği gibi yerine getirilebilmesi için Alıcı, güncel, tam ve doğru bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar ve Alıcı’nın paylaşmış olduğu telefon, e-posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, siparişi iptal edebilir.

Satıcı, Web sitesi üzerinde satışa sunulan bir ürünü geri çekme veya Ürün’ü siparişe kapalı hale getirme hakkını saklı tutar. Bu şekildeki Ürün haricinde, Alıcı tarafından sipariş edilen ve Sipariş Teyidi bilgisi gönderilen siparişlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ulaşması için gereken azami çaba Satıcı tarafından gösterilecektir. Ancak Satıcıdan kaynaklanmayan bir durumun vuku bulması halinde Satıcı, siparişi reddetme ve Alıcı’ya bedeli iade etme hakkını saklı tutmaktadır. 

Alıcı, Web sitesi üzerinden ya da üyelik panelindeki siparişlerim ara yüzü aracılığı ile Ürün kargoya verilinceye kadar siparişi iptal edebilir. Bu durumda, Alıcı tarafından ödenmiş olan tutar, on gün içinde Alıcı’nın kredi kartına iade edilecektir. İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtildiği şekilde, Alıcı’nın şahsi talepleri doğrultusunda kendisine ya da Alıcı’nın belirttiği üçüncü bir kişiye özel bir ürün hazırlanıyorsa, bu ürün hazırlanmaya başlamadan önce iptal isteminin Satıcıya ulaşması gerekir. Aksi halde, Alıcı’nın iptal talebi kabul edilemeyecektir. 

8.ÜRÜN’ÜN BEDELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ürün’ün bedeli, Web sitesinde ve sipariş formunda belirtildiği gibidir. Bu Ürün bedeline, kargo bedeli dâhil değildir. Aynı zamanda Ürün bedeli, Alıcı’ya gönderilen fatura üzerinde açıkça gösterilir. Eğer mevcutsa, Satıcı tarafından yapılan indirim veya promosyon bedeli de faturada açıkça gösterilir. 

Satıcının gereken tüm özeni göstermesine rağmen Ürün bedelinin Web sitesi üzerinde hatalı gösterilmesi halinde Satıcı, bu hatanın fark edilmesinden itibaren derhal Alıcı’yı Ürün’ün doğru fiyatı hakkında bilgilendirecek, aynı zamanda Alıcı’ya siparişi iptal etme hakkı tanıyacaktır. Böyle bir durumun vuku bulması halinde Alıcı, hatalı fiyat üzerinden Ürün’ü satın almayı talep edemeyecek olup, bu şekilde bir talebin ileri sürülmesi halinde Satıcı, siparişi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır. 

Ürün’e ilişkin bedel, Satıcı tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklik, Sipariş Teyidi gönderilmiş olan Ürün’ün bedelini etkilemez. 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Alıcı, ödeme yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten Satıcı sorumlu tutulamaz. 

9.TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Satıcı, Web sitesi üzerinden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde sipariş kabul etmektedir. 

Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Ürün’ün teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır. Ürün teslimatı; Satıcının stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Satıcı, Ürün Alıcı tarafından Web sitesinde belirtilen süre içinde ya da her hâlükârda Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Alıcı’nın gösterdiği adrese teslimatı mümkün olmaması halinde, Ürün, Satıcının adresine ya da Satıcı tarafından belirtilen bir başka adrese iade edilecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Satıcı, Alıcı’yı, Alıcı’nın paylaşmış olduğu iletişim adresi üzerinden iadeye ilişkin bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme gerçekleştirilirken aynı zamanda, Satıcı ve Alıcı arasında yeni bir teslimat prosedürü belirlenecektir. Bu teslimat prosedürünün ek bir nakliye masrafı gerektirmesi halinde bu masraf, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı, belirtilen bu teslimat prosedürüne hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın uygun davranmaması halinde teslimat gerçekleşemezse, Alıcı’nın on beş gün içinde yeniden Satıcı ile irtibata geçmesi beklenecektir. Bu süre içinde Satıcı ile irtibata geçilmemesi hali, Satıcı bakımından haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Böyle bir durumda Satıcı, Ürün bedelini, Sözleşme’nin fesih tarihinden itibaren on dört gün içinde iade edecektir. Satıcının, Alıcı’nın ürünü teslim almaması sebebiyle Ürün’de meydana gelen hasar, ziyan veya değer kaybını Ürün bedelinden mahsup etme hakkı saklıdır. 

Cumartesi ve pazar günleri ile ulusal bayram ve resmî tatil günlerinde teslimat yapılmaz.

Teslimatın, Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirlediği üçüncü kişiye usulüne uygun şekilde yapıldığı, teslimatı gerçekleştiren kargo şirketi tarafından teslim tutanağı düzenlenmesi ile kabul edilecektir. 

10.ALICININ ÜRÜN’Ü MUAYENE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün’ü kargo şirketinden teslim almadan ve teslim tutanağını imzalamadan önce mutlaka muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ün kargo şirketinden teslim alınmaması ve kargo şirketi personeli ile hasar tutanağı tutularak Satıcıya iade edilmesi gerekmektedir. Ürün’ün kırık, ambalajı yırtık, tahrip olmuş veya hasarlı şekilde teslim alınması halinde sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir.  

Alıcı, Ürün’ün cam, kristal, porselen vb. şeklinde hassas bir özellik taşıması halinde ise, ilgili Ürün’ün yapısı gereği taşıma esnasında hasarlı teslim edilip edilmediğini kontrol etmek için, kargo görevlisinin Ürün’ü teslim ettiği anda Ürün’ün ambalajını açmak suretiyle muayene yapmak zorundadır. Bu muayenenin yapılmaması halinde, hasarın kimden kaynaklandığı açıkça tespit edilemeyeceğinden Alıcı, Ürün’e ilişkin iade taleplerinin reddedilmesi durumuyla karşılaşabilecektir. Bu sebeple, Alıcı’nın, işbu maddede belirtilen muayene yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmesi gerekmektedir. 

11.İADEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü faturası ile yedi gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtilen muayene sonrasında kendisine hasarlı ürün gönderildiğini tespit etmesi halinde, iade formunu doldurarak Ürün’ü orijinal faturası, kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile kargo görevlisine iade etmesi gerekmektedir. Eğer Alıcı, bu muayene yükümlülüğünü yerine getirmemiş fakat Ürün’ü ayıplı olduğu gerekçesiyle iade etmek istiyorsa, teslim alma tarihinden itibaren on dört gün içinde, Satıcının işbu Sözleşmede belirtilen adresine ya da iletişim bilgilerine yapacağı bildirim ile iade işlemini gerçekleştirebilir. Alıcı’nın bu iade talebinin, Satıcı tarafından kabul edilmesi halinde, Ürün iade alınır ve Alıcı’ya bedel iadesi ya da Ürün’ü ayıpsız bir benzeri ile değiştirme hakları tanınır. 

Alıcı, birden fazla Ürün’ü tek siparişte talep etmişse ve bu Ürün’den birini veya birkaçını iade etmek istemesi halinde, iade edilecek Ürünlerin tamamını orijinal faturası, kutusu, ambalajı ve tüm aksesuarıyla iade etmelidir. Alıcı’nın iade talebinin gereği gibi incelenebilmesi için, iade konusu Ürün’ün alındığı şekli ile tam olarak Satıcıya gönderilmesi gerekmektedir. 

 

12.CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcıya Ürün’ün teslim alınmasından itibaren on dört gün içinde Satıcının ön bilgilendirme formu ile işbu Sözleşme ekinde yer alan Cayma Hakkı Formunu doldurarak, Satıcının belirtmiş olduğu elektronik posta adresi veya fax numarası aracılığı ile cayma hakkını kullanıldığının bildirilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde: 

  1. a) Ürün’ün, iade formu eksiksiz şekilde doldurularak geldiği kargo paketine konulması ve Alıcı’ya iade edilmesi zorunludur. 
  2. b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Hediye edilen, kampanya indirimli veya promosyonlu ürünler tek başına iade edilemez, ancak bağlı olduğu ana ürün ile iade edilebilir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin ulaşımını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcıya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ürünle iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir. Faturanın kurum adına kesilmiş olması halinde, Alıcı tarafından iade faturası düzenlenmesi gerekmektedir. 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Web sitesi üzerinden, işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen özelliklere sahip kişiselleştirilmiş Ürün ya da yiyecek içecek gibi kolay bozulabilecek niteliği haiz, Paketi / kutusu açılmış, denenmiş, kullanılmış ve formu bozulmuş ürünler, Fırça ve roll on şişelerle üretilmiş karışım ürünler (hijyen koşulları gereği) sipariş etmişse, işbu Sözleşme’nin 12. maddesi gereğince cayma hakkını kullanamayacaktır.  

Karşı ödemeli gönderiler kabul edilmemektedir. İadenizi kargo firmasına teslim ederken GİZEM BAĞÇIVAN G’HARMONİE AROMATERAPİ Şti. olarak cari unvanımızı belirtmeniz gerekmektedir. 

13.İHTİLAFLARIN HALLİ 

Alıcı, Satıcı ile ihtilaflarının olması halinde, bu ihtilafı Satıcının halledemediği durumunda, Ürün bedeli 10.280- TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; 

Ürün bedeli 10.280 TL ile 15.430 TL arasında olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; 

Ürün Bedeli 15.430 TL ve üzeri olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine başvuru yaparak taleplerini ileri sürebileceklerdir. 

14.MÜCBİR SEBEP

Alıcı veya Satıcının her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş salgın hastalık, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Alıcı veya Satıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı ve Satıcının sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Alıcı veya Satıcının uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

15.SON HÜKÜMLER

Satıcı ve işbu Sözleşme öncesinde Alıcı tarafından onaylanmış olması halinde, Alıcı’ya ticari amaçlı elektronik ileti gönderebilir. İleti, reklam, pazarlama ya da Satıcının yeni ürünlerine ilişkin bilgilendirme amacı taşıyabilir. Alıcı, bu onayı, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerine ulaşarak hiçbir gerekçe göstermeksizin her zaman geri almak hakkına sahiptir. Bu hususa ilişkin tüm bilgilendirmeler, Web sitesinde yer alan ve onayınıza sunulan ticari elektronik ileti onayı metninde kapsamında belirtilmiştir. 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Web sitesinin tasarımı ve işbu Web sitesinde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Satıcının telif hakkı koruması altında olup, Satıcının yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Satıcı, Web sitesinin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen işbu Web sitesinin herhangi bir Alıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı’nın üyelik esnasında veya kullanım esnasında sağladıkları tüm bilgileri Satıcı gizli tutar. Alıcı’nın iletişim bilgileri web sitesi tarafından, Web sitesi hizmetlerinin en azami faydayla sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir. Satıcı, hiçbir surette kredi kartı bilgisi saklamaz.

Satıcı, Web sitesinin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışmasını, Web sitesinin verdiği hizmetlerin sübjektif Alıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

İşbu Şartlar çerçevesinde Web sitesinde Satıcı tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumu ile web sitesi üzerinden yapılacak satışlara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki mevzuatına ve Türkiye Cumhuriyeti hukukunun ilgili sair hükümlerine tabidir.

Satıcı tarafından sağlanan Web sitesinin hizmetleri bankacılık veya ödeme sistemi hizmeti değildir. Ödemeler Türk lirası, Amerikan doları, Euro para birimlerinden herhangi biriyle veya hepsiyle veya aralarından ikisiyle tanımlanabilir. [PaYU ve/veya Iyzico ve/veya DİĞER ÖDEME SİSTEMLERİ] kanalı ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin, online (gerçek zamanlı) olarak işleme alınacağı kabul edilmektedir, bu konuda Satıcının hiçbir sorumluluğu yoktur.

Satıcı, Web sitesi üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.